TEKNİK ŞARTNAME

TEKNİK ŞARTNAME


Şartlar ve Koşullar
MADDE 1 – Genel Bilgilendirme
İGA Sosyal Hackathon Projesi, sosyal girişimciler ile bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticilerinin bir araya gelerek toplumsal sorunlara akıllı, dijital çözümlerin yaratılması için yoğun bir şekilde proje, iş modeli geliştireceği bir etkinliktir. Belirli bir göreve (iş) ilişkin, birlikte çalışmaya istekli, farklı yetenek ve becerilere sahip katılımcılardan oluşacak ekipler Projede yer alacaktır. İGA Sosyal Hackathon Projesi, Madde 2’de tanımlanan bir yarışmadır (bundan böyle “İGA Sosyal Hack” olarak anılacaktır).


MADDE 2 – İGA – Sosyal Hack’in Organizasyonu Söz konusu İGA Sosyal Hack organizasyonu, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (İGA) ile Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, birlikte organize edilecek olup; İGA ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği birlikte bundan sonra (“Organizatör”) olarak anılacaktır. İşbu teknik şartname katılımcılar için gerekli proje bilgilerini içermektedir.
İGA Sosyal Hack’e başvuran kişiler Katılımcı ve dört kişilik katılımcı grupları da Ekip/Takım olarak anılacaktır.
İGA Sosyal Hack, detayları www.igasocialhack.com web sitesi üzerinden açıklanan iki ayrı konu başlığında, eş zamanlı iki yarışma olarak yapılacaktır.

MADDE 3 – Katılım İle İlgili Bilgilendirme
İGA Sosyal Hack’a katılmak isteyen Katılımcılar, www.igasocialhack.com web sitesindeki katılım formu ile başvurularını yaparak, İGA Sosyal Hack’a katılabileceklerdir. Başvurular Organizatör tarafından değerlendirmeye tabii tutulacak ve katılımı uygun görülen Katılımcılar İGA Sosyal Hack’a davet edilecektir.
Organizasyona son başvuru tarihi 15.02.2020 tarihine kadar, www.igasocialhack.com web sitesindeki katılım formu doldurularak yapılır. Organizatör, katılım durumuna göre başvuru tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
İGA Sosyal Hack’a başvurular Takım olarak yapılacaktır. Her bir takım dört (4)’er kişiden oluşacaktır. Her takım, olası değişikliğe karşı 1 (bir) adet yedek katılımcısı ile başvurabilir. İGA Sosyal Hack’de her birey, sadece bir Ekip’te yer alabilir.
İGA Sosyal Hack’de yer alma hakkı elde etmek için, başvuranların 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Organizatör ile Organizatör’ün diğer grup şirketlerinin çalışanları İGA Sosyal Hack’e katılamaz. Katılımcının kaydını tamamlamasını takiben, aynı sayfada başvurunun başarıyla alındığına dair mesaj görüntülenecektir. Organizatör, sürenin sona ermesinden sonra yapılan başvurulardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
Katılımcılar, başvuru esnasında paylaştıkları bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasından sorumludur. Yanlış ve/veya eksik bilgi veren Takımların kaydı, Organizatör tarafından iptal edilebilir. İleriki aşamalarda tespit edilecek ihlaller ise kazanılacak ödülü geçersiz kılabilir. Organizatör, İGA Sosyal Hack’in organize edilmesi, işbu Şartların yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin olarak katılımcıların taleplerine cevap verme yükümlülüğü altında olmayacaktır. Bununla birlikte, Katılımcılar tarafından yapılabilecek diğer tüm itirazlar, Organizatör’ün değerlendirmesine tabii olup, verilen karar nihai olacaktır.
İGA Sosyal Hack’e katılabilmek için kaydın onaylanması gerekir. Onaylanan kayıtlar için katılımcılara İGA Sosyal Hack Katılım Bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Organizatör, eksik ve/veya yanlış bildirilen yetenek ve/veya beklentilerinin bir nedenle karşılanamaması dahil ancak sınırlı olmaksızın herhangi bir nedenle kaydı onaylamayabilir.
İGA Sosyal Hack’in akışı ile ilgili genel bilgi web sitesinde mevcuttur, detaylı bilgilendirme İGA Sosyal Hack’e davet edilen Ekiplere e-posta yoluyla iletilecektir.
IGA Sosyal Hack’e katılmaya hak kazanan kişilerden 04 Mart 2020 tarihine kadar güncel adli sicil belgelerini ve aile hekiminden de temin edilebilecek son 1 yıl içerisinde alınmış sağlık raporlarını info@igasocialhack.com mail adresine iletmeleri beklenecektir. Organizatör, talep edilen belgeleri iletmeyen ve/veya belgeleri uygun görülmeyen katılımcı/katılımcıların İGA Sosyal Hack’e davetlerini iptal edebilir.
Katılımcılar, İGA Sosyal Hack sırasında münhasıran kendi bilgisayar ve ekipmanlarını kullanacaklarıdır. İnternet bağlantısı İGA tarafından sağlanacaktır. İGA Sosyal Hack sırasında İGA, katılımcılara bazı ekipmanlar verebilir. Katılımcılar, bu ekipmanların İGA’ya ait olduğunu ve organizasyon sona erince derhal hasarsız ve eksiksiz şekilde bu ekipmanları İGA’ya geri teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.
Katılımcıların, İGA Sosyal Hack’e katılımlarına ilişkin masraflarından (konaklama, seyahat ve ulaşım masrafları dahil her türlü) kendileri sorumlu olacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Organizatör’ün işbu masraflar kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Katılımcılar, İGA Sosyal Hack’e kayıt olmakla, Organizatör tarafından yayınlanan bu şartnamedeki Şartlara ve Koşullara uymayı kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 4 – Projeler ve Fikri Mülkiyet Bilgilendirmesi
İGA Sosyal Hack etik ve adil bir etkinliktir. Katılımcılar, bu ilkeye saygı göstermeyi taahhüt eder ve diğer Ekiplerin çalışmalarını engelleyecek herhangi bir faaliyetin yasak olduğunu açıkça kabul ederler. Organizatör, bu ilkelere uymayan ekibi ve/veya katılımcıyı İGA Sosyal Hack’ten diskalifiye etme ve hariç tutma hakkını saklı tutar.
Katılımcı, sayılanlar sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilere ait her türlü ticaret unvanı, işletme adı, marka, diğer tanıtıcı isim ve işaretler, patent, faydalı model, coğrafi işaret, tasarım, buluş, ticari takdim şekli, yazılım (program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu, program ve kullanıcı arayüzü de dahil olmak üzere), konsept, çizim (2D ve 3D dahil), grafik, formül, işlem, tarif, iyileştirme, geliştirme, şifreleme tekniği, kod, akım şeması, resim, ekran görüntüsü, veri (gerek basılı gerekse elektronik formatta), veri tabanı, manyetik ortam, donanım, sistem, sistem özelliği, ürün, hizmet, servis, proje, program, metin, plan (reklam, ambalajlama, pazarlama, ürün planları ve teknik planlar dahil), knowhow, ticari sır, demonstrasyon, bilgisayar programı, operasyon, inceleme, yöntem, teknik süreç, imalat bilgisi, üretim süreci de dahil olmak üzere, her ne şekil ve formatta açıklanmış olursa olsun (sözlü, yazılı veya elektronik ortamdaki araçlar dahil), her ne şekil ve formatta okunabilir olursa olsun, hangi coğrafi alanda olursa olsun, gizli olduğu açıkça işaretlenen/belirtilen ya da işaretlenmeyen/belirtilmeyen, tescilli olan veya olmayan her türlü unsur ile üçüncü şahıs fikri ve sınai mülkiyet haklarına veya diğer mülkiyet haklarına tabi olan unsurları içeren bir projeyi Organizatör’e sunmayacağını, özellikle Türk Ticaret Kanunu’ndan düzenlenen haksız rekabet hükümleri çerçevesinde üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerine uygun davranacağı beyan, kabul ve taahhüt eder; ancak Katılımcı’nın, bu hakların sahibi olması veya bu unsurları kullanmak için bu hakların sahibinden yazılı ön izin almış olması ve işbu şartnamede belirtilmiş olduğu üzere hakları Organizatör’e vermesi durumları hariçtir. Katılımcı, işbu şartname dahilindeki projenin; özgün, münhasıran kendisi tarafından ve İGA Sosyal Hack etkinliği sırasında yaratıldığını/yaratılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bir üçüncü şahsın, Proje’de yer alan ve Organizatör’e teslim edilen bir unsurun, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile diğer mülkiyet haklarını ihlal ettiğini, haksız rekabet hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürmesi durumunda, Organizatör’ün bu hususta herhangi bir sorumluluğu olmayacak ve sorumluluk Katılımcı’ya ait olacaktır.
Katılımcıların her biri Ekip olarak ve/veya ayrı ayrı, İGA Sosyal Hack’te sunacakları projeler ve öneriler arasından, bir eseri meydana getirebilecek fikirler de dahil üretecekleri ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre eser ve fikir olarak nitelendirilebilecek başta yazılım (temel veya yeni sürümleri dahil güncelleştirilmiş veya değiştirilmiş bütün yeni versiyonları dahil olmak üzere), arayüz, akış diyagramları, yama (patch), tasarımlar, kaynak kodları, rapor, analiz, inceleme notu, know-how, metot, mütalaa olmak üzere ve bununla da sınırlı olmamak üzere her nevi eserin ve fikrin (“Eser”), dereceye girerek ödüle hak kazanması durumunda; FSEK uyarınca mali haklar olarak tanımlanan uyarlama, yeniden düzenleme veya üzerinde herhangi bir değişim yapılmasını ve bununla sınırlı olmamak üzere tüm işleme türlerini kapsayan “işleme hakkı”, “çoğaltma hakkı”, “yayma hakkı”, “temsil hakkı”, “umuma iletim”, “yeniden iletim hakkı” haklarını hiçbir süre (süresiz), sayı, mecra, yer (gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında (tüm dünya ülkeleri) geçerli olmak üzere) ve muhteva kısıtlaması olmaksızın, üçüncü kişilere devir yetkisini de kapsar şekilde, herhangi bir ek ücrete tabi olmaksızın ve gayrikabili rücu olarak İGA’ya devredeceğini, Organizatör’ün sunduğu ve ileride sunacağı hizmet ve ürünler üzerinde (yazılımlar da dahil) hak iddia etmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Devir anı herhangi bir protokol ve ek sözleşmeye gerek duyulmaksızın eserin/yazılımın dereceye girerek ödüle hak kazandığı an olarak kabul edilmiştir. Katılımcı ayrıca bahse konu eserlere ilişkin olarak FSEK hükümleri çerçevesinde manevi hak olarak tanımlanan “umuma arz salahiyeti”, “adın belirtilmesi salahiyeti”, “eser üzerinde değişiklik yapılmasını men etme yetkisi’nin kullanımı hususlarında İGA lehine gerekli muvafakatleri vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Münhasıran kullanma, işletme, çoğaltma, yayma, temsil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her nevi fikri mülkiyet ve herhangi bir amaç için kullanım hakkının yurtiçinde ve yurtdışında süresiz ve sınırsız olarak bila bedel İGA’ya ait olduğunu Organizatör’ün sunduğu ve ileride sunacağı hizmet ve ürünler üzerinde (yazılımlar da dahil) hak iddia etmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.. Katılımcıların her biri Ekip olarak ve/veya ayrı ayrı, Eser üzerinde sınırsız süre ile, tek tasarruf yetkilisinin ve tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibinin İGA olduğunu, Eser üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet haklarının hiçbir şekilde 3. kişilere devredemeyeceğini, İGA’nın yazılı ön iznini almaksızın hiçbir şekilde işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umama iletim, yeniden iletim ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir şekilde tasarruf edemeyeceğini ve hak iddia edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcıların her biri Ekip olarak ve/veya ayrı ayrı meydana getireceği her buluş üzerinde patent, faydalı model ve/veya tasarım tescili başvurusunda bulunma hakkı dahil ilgili yasal düzenlemelerin kendisine tanıdığı tüm haklar ile donanımına ilişkin tüm know-how, ticari sır vb. unsurların kullanım haklarına İGA’nın hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Her bir Katılımcı, İGA Sosyal Hack’e kayıt tarihinden itibaren sınırsız süre boyunca, tüm dünyada sınırlı sayıdaki reprodüksiyon ve dağıtımlara yönelik olarak, bir tazminat ödemesi söz konusu olmaksızın, Organizatör’e, İGA Sosyal Hack sırasında görüntüsünü (film veya dijital) almasına ve/veya ses kaydı veya video çekimi yapmasına ve bugüne kadar bilinen veya bilinmeyen her türlü ortamda, her türlü formatta ve her türlü yöntemle bu görüntüleri kopyalamasına, çoğaltmasına ve dağıtmasına müsaade eder ve yetki verir.
İGA Sosyal Hack esnasında, İGA tarafından Katılımcılar’a sunulan tüm veriler (bundan böyle “Veriler” olarak anılacaktır) İGA’nın kendi mülkü olarak kalacaktır. Her bir Katılımcı, Veri’yi kullanmayı; böylece Projeden ayrı kalmayı ve herhangi bir Açık kaynağa veya benzer lisansa tabi olmamayı (örneğin, Katılımcılar, Verileri, Açık Veri lisansı çerçevesinde tüm veri tabanının dağıtılmasına yol açacak Açık bir Veri Tabanı ile birleştirilmesinden imtina edecektir) taahhüt eder.
Veriler, fikri mülkiyet hakkına tabi olabilir. Katılımcılar, Verileri, fikri mülkiyet haklarına göre ve uygun olarak kullanmak zorundadırlar.
Katılımcılar’a, Organizatör tarafından sunulan Verileri kullanmaları konusunda verilen yetki, sadece İGA Sosyal Hack ile sınırlıdır. Verilerin İGA Sosyal Hack kapsamı dışında kullanımı yalnızca Organizatör’ün yazılı izni ile mümkündür.
Her bir Katılımcı, İGA Sosyal Hack esnasında Ekip tarafından sağlanan Projenin orijinal olduğunu ve Ekip’in bizzat kendi yaratıcılığıyla oluşturulduğunu; Proje’nin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve Proje’nin herhangi bir üçüncü şahsın fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmediğini açıkça kabul eder. Her bir Katılımcı; Organizatör’ün ve ortaklarının, bu konuda üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü yükümlülük, zarar veya açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, sorumluluğun tamamen Katılımcı’ya ait olduğunu taahhüt eder.
Katılımcılar, Projelerinin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanabilirler. Açık kaynak içeriklerinin kullanımı ve açık kaynak lisanslama şartlarına uygunluk konusundaki riskler, kullananların kendilerine aittir. Her bir Katılımcı, organizasyon kapsamında üretilen proje çıktılarının İGA’ya ait olduğunu ve yukarıda belirtilen garantilerin yanlışlığından ve/veya ihlalinden tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

MADDE 5 – Jüri ve Seçme Süreci
Organizatör’ün seçeceği jüri üyeleri (bundan böyle (“Jüri”) olarak anılacaktır) Ekiplere ait her bir projeyi değerlendirecek ve kazanan Ekipleri belirleyecektir. Jüri, İGA Sosyal Hack’e katılan Ekiplerin projelerinden hiçbirinin, isteğe bağlı olarak ve münhasır olmayan liste şeklinde aşağıda tanımlanan seçim kriterlerini karşılamadığını düşünürse, kazanan herhangi bir Ekip seçmeme hakkına sahip olacaktır.
Kazanan Ekipler, 22.03.2020 tarihinde etkinlik alanında ve hemen ardından Web Sitesinden duyurulacaktır.
Organizatör, kazanan Ekipleri seçmek için Jüri şartlarını belirlemekte serbesttir. (özellikle nisap, oy birliği, genel oy çokluğu veya kalifiye oy çokluğu vb.)

Jüri, Projeyi aşağıda yer alan münhasır olmayan kriterlere göre değerlendirecektir:
A. Ürün;
● Yenilikçi olması
● Uygulanabilir olması
● Özgün olması
● Sosyal fayda sağlaması
● Hedef kitle ile uyumlu olması
B. Ekip;
● Uyumu,
● Kapasitesi,
Katılımcılar, Jürilerden her birinin bağımsız olduğunu ve kararlarının etkilenemeyeceği konusunda bilgilendirilmişlerdir ve bu konuyu açıkça kabul etmişlerdir. Katılımcılar, Jüri’nin oluşumuna, karar sürecine veya Jüri tarafından alınan karara itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
IGA Sosyal Hack yarışması sonucunda iki dalda ilk üçe giren gruplara verilecek para ödülleri, “Projeni Hayata Geçir” çağrısına katılarak iş fikirlerini geliştirmelerinin ve büyük finalin gerçekleşmesinin ardından sahiplerine verilecektir.

MADDE 6 – Projeni Hayata Geçir
İGA Sosyal Hack yarışmasında, iki farklı konu başlığında ilk üçe giren 6 ekip, ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacaktır.
Bu aşamada ekiplerden, başvuru formunu ve bütçe dokümanını dikkate alarak fikirlerini ve bütçelerini detaylandırmaları talep edilecektir.
Proje uygulama takvimi maksimum 12 ay olacaktır.
İlgili iki dokümanı 06.04.2020 tarihine kadar Organizatör’e ileten ekipler, 18.04.2020 tarihinde çalışmalarını jüriye sunacaklardır.
Kazanan ekip, 18.04.2020 tarihinde etkinlik alanında ve hemen ardından Web Sitesi’nden duyurulacaktır.
İkinci aşamada kazanan Ekip, uygun şartların ve projelendirmenin sağlanması durumunda, İGA tarafından sağlanacak proje desteği ile projesini hayata geçirebilecektir. Böyle bir durumda, projenin uygulanması ile ilgili kazanan Ekip ile ayrıca sözleşme imzalanacaktır. Ancak Madde 5’te detaylandırıldığı üzere, şartların sağlanmaması ve Jüri tarafından bir kazanan açıklanmaması durumunda, bir ödül dağıtımı ya da proje desteği de olmayacaktır.

MADDE 7 – Veri Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması
İGA Sosyal Hack’e katılmak için Katılımcılar, Web Sitesi kayıt bölümünü kullanarak adlarını, soyadlarını, iş yeri adreslerini, telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve özgeçmişlerini Organizatör ile paylaşacaklardır.
İGA Sosyal Hack’e katılım daveti alan katılımcılar ayrıca adli sicil kaydını Organizatörle paylaşacaktır. Her bir katılımcı, İGA Sosyal Hack’te yer almak amacıyla yukarıda belirtilen gerekli kişisel verileri sağlamayı açıkça kabul eder ve onaylar. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma ve Açık Rıza Metni, başvuru sırasında websitesi üzerinde ekrana gelecek ve Katılımcılar ilgili metni okuyup, anladıktan sonra, rıza verip vermediklerine ilişkin, ilgili onay kutucuğunu işaretleyeceklerdir. Katılımcı’nın, kişisel verilerini paylaşmak istememesi durumunda, kayıt ve başvurusu mümkün olmayacaktır.
Başvuru esnasında girilen kişisel veriler, İGA Sosyal Hack’in idare ve organizasyonu için Organizatör ve/veya iş ortağı tarafından toplanır ve bu kişisel verilere erişim, Organizatör ve iş ortaklarıyla sınırlıdır. Etkinlik sonrası İGA Sosyal Hack’e başvuru yapan kişilere ait veriler, Organizatör tarafından en fazla bir (1) yıl süre ile muhafaza edilecek, herhangi bir hukuki veya meşru sebebi olmaması halinde, bu bir yıllık süre sonunda geri getirilemeyecek şekilde silinecek ve/veya imha edilecektir.

MADDE 8 – Katılımcıların Taahhüt ve Yükümlülükleri
Organizatör, İGA Sosyal Hack’te hile yapan, İGA Sosyal Hack’i aldatan veya rahatsızlık veren veya bu faaliyetlerde bulunma girişiminde bulunan bir Katılımcı’ya ve/veya bir Takım’a karşı işlem yapma hakkını saklı tutar.
Her bir takımın, ödül töreninden itibaren 3 yıl süre içinde projesinin pazarlanması için üçüncü şahıslarla görüşmeleri başlatmadan önce, İGA’ya başvurmak ve İGA’nın, proje üzerinde çalışmakla ilgilenmediğine dair yazılı bildirimini alması gerekmektedir. İGA’nın, proje üzerinde çalışmakla ilgilenmediğine dair katılımcılara açıkça yazılı olarak bildirimde bulunması durumunda, katılımcılar, proje üzerinde yürütülecek ortak çabaya ilişkin olarak üçüncü şahıslarla görüşme yapmakta serbest olacaklardır.
Katılımcılar, İGA Sosyal Hack esnasında paylaşılan tüm bilgilerin kamunun bilgisi dâhilinde olduğunun ve gizliliğe tabi olmadığının bilincindedirler. Organizatör, katılımcının herhangi bir beyanını desteklemek amacıyla ek doküman talep etme hakkını saklı tutar.

MADDE 9 – Organizatörün Yükümlülüğünün Sınırlandırılması
İGA, kendi iradesinden bağımsız olarak öngörülemeyen bir sebebin ortaya çıkması halinde, İGA Sosyal Hack’in süresini ve kapsamını tek taraflı olarak değiştirir, kısaltır, erteler, erkene alır, yerini değiştirebilir veya tümden iptal edebilir. Bu durumda katılımcı hiçbir nam altında tazminat, masraf, zarar vb. talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Organizatör herhangi bir virüsün veya zararlı dosyanın, katılımcının bilgisayar ve ekipmanlarında neden olabileceği tahribattan veya üçüncü şahıs ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
Her bir katılımcı, İGA Sosyal Hack’e getirdiği ekipman ve kişisel eşyalarından sorumludur. Organizatör, bir Katılımcı’nın ekipmanının ve/veya kişisel eşyalarının çalınmasından, kaybından, zarar veya hasarından sorumlu tutulamaz.
Katılımcılar İGA Sosyal Hack sırasında meydana gelebilecek bir yaralanma veya hastalık durumunda Organizatör’ün bundan sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Organizatör, herhangi bir nedenle, elektronik kayıttaki eksiklikten veya elektronik kaydın alınmamasından sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, Organizatör, bir katılımcının kaydına ilişkin veri alınmamışsa veya alınan verinin okunması imkansızsa bundan sorumlu tutulamayacaktır. Katılımcı, sağlanacak internet, elektrik şebekelerinin sistem kapanmalarına neden olabilecek veya bağlantıyı imkansız kılacak teknik güçlüklere maruz kalabileceğini kabul eder ve herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. Her bir Katılımcı, sadece kendi internet erişiminden sorumludur.

MADDE 10 – Medya Malzemeleri Yetki ve Görsellerinin Kullanımı
Her bir Katılımcı, herhangi bir tazminat ödemesi söz konusu olmaksızın, Organizatör’ün; adını, soyadını, iş yeri adresini ve Projesinin tanımını, ticari reklam ve yurtiçi ve yurtdışı basın toplantısı ve diğer kamuoyu iletişimleri amacıyla Organizatör’e ait web sitesi veya web siteleri dahil ancak sınırlı olmaksızın kullanmasına müsaade eder ve Organizatör’e bu konuda yetki verir. Bu yetkiye İGA Sosyal Hack sırasında alınan fotoğraf, video ve/veya ses kayıtlarının, her türlü ortamda, formatta ve her türlü yöntemle üretilmesi, kopyalaması ve dağıtması da dahildir.

MADDE 11 – Hackathon’un Şartlarının Kabul Edilmesi – İbraz
İGA Sosyal Hack’e kayıt, katılım ve iştirak, her bir Katılımcı tarafından işbu şartnamedeki şartların kayıtsız şartsız tam kabulünü ifade eder.
İşbu şartnamede belirtilen şartlar, Organizatör tarafından herhangi bir zamanda tek taraflı olarak tadil edilebilir ve bildirimi Web Sitesi üzerinde yapılır. İşbu şartnamedeki şartlar ve tadil metinleri arasında uyuşmazlık olduğu takdirde, tadil metinleri dikkate alınacaktır. Tadil edilmiş şartlar, Web Sitesinde yayınlandığında uygulanabilir olacaktır ve her bir katılımcı, İGA Sosyal Hack’e katılımları ile işbu tadilleri de kabul etmiş sayılacaklardır. Tadilatları reddeden herhangi bir katılımcının İGA Sosyal Hack’e katılımını Organizatör tarafından tek taraflı olarak iptal edilebileceği gibi, bu katılımcı İGA Sosyal Hack’ten diskalifiye edilebilir.
Şartlar, Organizatör ile Katılımcı arasındaki ilişkiyi kontrol eder ve üçüncü şahıs lehtar hakları oluşturmaz.
Hemen Katıl !